OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ŚWIĘTA WDUNAJCU – REGULAMIN

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem imprezy turystycznej jest firma GRUPA POMORSKA Sp. z o.o, zwana dalej ORGANIZATOREM. 
 2. Pełne dane ORGANIZATORA wraz z siedzibą: GRUPA POMORSKA Sp. z o.o, ul. Główna 12 , 83-441 Wiele, NIP: 591-169-65-17 
 3. ORGANIZATOR jest wpisany do KRS pod numerem 0000554878 4. Osoba fizyczna, zawierająca Umowę udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez ORGANIZATORA zwana jest dalej KLIENTEM, a osoby fizyczne wyszczególnione w Umowie jako uczestnicy zwane są dalej UCZESTNIKAMI. 
 4. Prawa i obowiązki KLIENTA, UCZESTNIKÓW oraz ORGANIZATORA określają:
  • Umowa
  • Oferta
  • Niniejsze „OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ŚWIĘTA W DUNAJCU”

§ 2
ZAWARCIE UMOWY

 1. Informacje podane na stronie internetowej ORGANIZATORA stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się KLIENTA oraz UCZESTNIKÓW z Ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej następuje z chwilą dokonania przez KLIENTA rezerwacji w systemie rezerwacyjnym, a zawarcie Umowy z chwilą dokonania wpłaty.

§ 3
WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Zaliczka za usługi turystyczne winna być wpłacona przez KLIENTA w przeciągu 2 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji. Pozostałą część kwoty należy uregulować w terminie od 21 do 45 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy w zależności od wybranej imprezy. W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej KLIENT zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty w momencie rezerwacji.
 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z KLIENTEM, którego wpłaty nie zostaną uiszczone w ustalonych terminach. 

§ 4
CENA IMPREZY

 1. Cena imprezy podana jest w PLN (złotych polskich). Cena ustalona w Umowie może być podwyższona, jeżeli konieczność podwyższenia ceny wynika z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut. Wzrost ceny będzie skuteczny w stosunku do KLIENTA wyłącznie po udokumentowaniu przez ORGANIZATORA wpływu na jej podwyższenie jednej z wyżej wymienionych przyczyn i doręczeniu KLIENTOWI pisemnego zawiadomienia o wzroście ceny co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 
 2. Cena na zawartej Umowie jest wiążąca i KLIENT nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli po zawarciu Umowy, cena danej wycieczki została obniżona z powodu akcji promocyjnych (np. first minute) prowadzonych przez ORGANIZATORA. 
 3. KLIENT nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeżeli nie podał podczas składania rezerwacji kodu rabatowego lub innego nadanego uprawnienia obniżającego cenę wycieczki. 
 4. Do ceny imprezy wybierając płatność online doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 5 zł za każdy 1000 zł.

§ 5
ŚWIADCZENIA

 1. KLIENT ma prawo do świadczeń gwarantowanych Umową.
 2. UCZESTNICY uprawnieni są w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli ORGANIZATORA.
 3. UCZESTNICY objęci są również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez ORGANIZATORA (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów). 
 4. UCZESTNIKOM przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystali z przyczyn nie leżących po stronie ORGANIZATORA po potrąceniu faktycznie poniesionych przez ORGANIZATORA kosztów związanych z zakupem tych świadczeń u kontrahentów.
 5. Gdyby po zawarciu Umowy nastąpiły nieprzewidziane przez ORGANIZATORA odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w Umowie, KLIENT zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem imprezy. 
 6. W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki KLIENT powinien niezwłocznie po otrzymaniu od ORGANIZATORA informacji w tym zakresie poinformować go, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy KLIENTOWI przysługuje zwrot wszystkich wniesionych świadczeń bez obowiązku zapłaty kary umownej. 
 7. Jeżeli z przyczyn niezależnych od KLIENTA w trakcie trwania danej imprezy turystycznej ORGANIZATOR nie wykonuje przewidzianych w Umowie świadczeń, wówczas ORGANIZATOR bez obciążenia KLIENTA dodatkowymi kosztami, wykona odpowiednie świadczenie zastępcze.
 8. Jeżeli z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA w trakcie trwania danej imprezy turystycznej lub z winy KLIENTA nie dojdzie do zrealizowania lub odbioru świadczeń zawartych w UMOWIE, to KLIENT nie ma prawa żądać realizacji umowy oraz wykonania odpowiednich świadczeń zastępczych.

§ 8
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. UCZESTNIK zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli ORGANIZATORA umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek.
 2. UCZESTNIK zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych (dowodu osobistego, lub w razie wymagań paszportu, oraz wiz turystycznych) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
 3. UCZESTNIK powinien posiadać dokument tożsamości ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy. Przed rozpoczęciem imprezy powinien sprawdzić czy nie został zgłoszony jako zagubiony. Dokumenty zgłoszone jako zagubione są blokowane, oraz nie upoważniają do przebywania poza granicami oraz przekraczania granic.
 4. UCZESTNIK nieposiadający polskiego obywatelstwa we własnym zakresie powinni sprawdzić możliwość podróżowania po krajach objętych ofertą.
 5. UCZESTNIK zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.).
 6. UCZESTNIK zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.), oraz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do ORGANIZATORA, innych UCZESTNIKÓW, hoteli, przewoźnika, linii lotniczych itp. pod rygorem wystąpienia kroków prawnych ze strony ORGANIZATORA.

§ 9
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez urzędników granicznych lub imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia UCZESTNIKA do kraju, jeśli decyzja taka podjęta jest z przyczyn niezawinionych przez ORGANIZATORA. W takim przypadku UCZESTNIK zapewnia sobie powrót do miejsca zamieszkania lub podejmuje działania mające na celu dołączenie do imprezy turystycznej na własny koszt. 2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez pracowników: lotnisk, firm transportowych i przepraw promowych lub innych środków transportu odmowną decyzję wpuszczenia UCZESTNIKA na pokład danego środka transportu, jeśli decyzja taka podjęta jest z przyczyn niezawinionych przez ORGANIZATORA. W takim przypadku UCZESTNIK zapewnia sobie powrót do miejsca zamieszkania lub podejmuje działania mające na celu dołączenie do imprezy turystycznej na własny koszt. 
 2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez pracowników hoteli i innych obiektów noclegowych za odmowną decyzję wpuszczenia UCZESTNIKA do danego obiektu noclegowego, jeśli decyzja taka podjęta jest z przyczyn niezawinionych przez ORGANIZATORA. W takim przypadku UCZESTNIK zapewnia sobie zakwaterowanie we własnym zakresie i transport do miejsca zamieszkania lub podejmuje działania mające na celu dołączenie do imprezy turystycznej na własny koszt. 4. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli szkoda spowodowana była wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem UCZESTNIKA imprezy, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. 
 3. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem UCZESTNIKA, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
 1. Jeśli w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, świadczenie imprezy turystycznej zostanie utrudnione, zakłócone lub zagrożone, a w skutek działania siły wyższej powstaną dodatkowe koszty świadczeń – nie przewidziane w ramach Umowy (na przykład: dodatkowa doba hotelowa, dodatkowy posiłek, dodatkowy transfer, itp.), UCZESTNIK uzyska pomoc przedstawicieli ORGANIZATORA przy dokonaniu takiej transakcji, zaś koszty zakupu owych dodatkowych świadczeń będą ponoszone przez UCZESTNIKA i ORGANIZATORA w sposób niedyskryminujący żadnej strony. 7. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i za zgodą KLIENTÓW imprezy.
 2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną w związku z obowiązującymi obostrzeniami COVID-19 wprowadzonymi w trakcie zbierania wpłat i zapisów od uczestników wyjazdów. 
 3. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez UCZESTNIKÓW w miejscu pobytu z lokalnymi przedsiębiorcami. 10. ORGANIZATOR ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do wysokości ceny imprezy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie. 
 4. Odpowiedzialność ORGANIZATORA ograniczona jest również w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
 5. Opisane na stronie internetowej wycieczki fakultatywne podane są tam jedynie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. ORGANIZATOR nie gwarantuje także, że będą one wszystkie realizowane. 

§ 10
ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy turystycznej w razie zbyt małej ilości UCZESTNIKÓW, nie później jednak niż 5 dni przed terminem wyjazdu.
 2. O odwołaniu imprezy ORGANIZATOR niezwłocznie powiadomi KLIENTA e-mailem oraz telefonicznie. 
 3. W przypadku odwołania imprezy turystycznej KLIENTOWI nie przysługuje prawo do odszkodowania za niewykonanie Umowy.
 4. W związku z odwołaniem imprezy może zostać zaproponowane świadczenie zastępcze w postaci udziału w innej imprezie.
 5. Odwołanie lub zmiana programu imprezy turystycznej może nastąpić, niezależnie od terminu jej rozpoczęcia oraz ilości zapisanych UCZESTNIKÓW, gdy przeprowadzenie imprezy turystycznej zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone z powodu zdarzeń noszących cechy siły wyższej (m.in. decyzje władz państwowych lub lokalnych, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki, niekorzystne warunki pogodowe i inne przyczyny mogące zagrozić bezpiecznemu przebiegowi imprezy turystycznej). 
 6. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z przyczyn określonych w punktach powyżej KLIENT otrzymuje pełny zwrot wniesionych świadczeń nie później w terminie do 194 dni – 14 dni na rozpatrzenie oraz 180 na zwrot – od momentu odwołania lub:
  • otrzymuje możliwość otrzymania VOUCHERA na wpłaconą kwotę do wykorzystania na dowolny wyjazd z oferty PARTY CAMP w terminie 2 lat od momentu jego wystawienia + 10% bonus = 110% wpłaconych środków
  • otrzymuje możliwość natychmiastowego zwrotu 50% wpłaconej kwoty za całą wycieczkę + otrzymuje za pozostałą kwotę ekwiwalent w postaci VOUCHERA odpowiadającego 50% wpłaconej kwoty do wykorzystania na dowolny wyjazd z oferty ŚWIĘTA W DUNAJCU w terminie 2 lat od momentu jego wystawienia + 10% bonus
 1. KLIENT aby ubiegać się o zwrot wpłaconych kwot zobowiązany jest do wpłaty w terminach zawartych na umowie całości kwoty za zamawianą wycieczkę czyli zaliczka + II rata = 100% ceny wycieczki. 

§ 11
REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ 

 1. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej KLIENT ma możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej. Rezygnację z imprezy turystycznej KLIENT jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej lub mailowej . Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do ORGANIZATORA.
 2. Jeżeli KLIENT zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od ORGANIZATORA, ten zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, w wysokości nie wyższej niż ustalona poniżej, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.
 3. Koszty rezygnacji z uczestnictwa maksymalnie wynoszą za osobę: do 31. dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 30% ustalonej ceny, od 30. do 23. dnia przed rozpoczęciem imprezy 40% ustalonej ceny, od 22. do 16. dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ustalonej ceny, od 15. do 9. dnia przed rozpoczęciem imprezy 70% ustalonej ceny, od 8. do 3. dnia przed rozpoczęciem imprezy 90% ustalonej ceny, od 2. przed rozpoczęciem imprezy do dnia rozpoczęcia imprezy 95% ustalonej ceny.
 4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wyjazdu w przypadku nie zebrania się grupy co najmniej 15 osób na dany kierunek. W takim przypadku przysługuje uczestnikowi bezpłatna zamiana na inne dowolnie wskazane miasto dojazdu przez ORGANIZATORA. 5. ORGANIZATOR dokona zwrotu w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia rezygnacji. 
 5.  KLIENT ma możliwość dokupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Jest ono prawomocne w momencie w którym kupi je każdy uczestnik na umowie.
  Odpowiedzialność Wiener TU S.A powstaje:
  1. Wiener TU S.A. zapewnia zwrot udokumentowanych kosztów określonych w § 3 ust. 5, 6, 11 lub 12, jeżeli koszty te powstały wyłącznie w następstwie następujących zdarzeń:
  1) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), potwierdzonego dokumentacją lekarską, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży co uniemożliwia uczestnictwo w imprezie turystycznej;
  2) śmierci Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej (współuczestnika) lub osoby bliskiej w terminie maksymalnie do 60 dni poprzedzającym termin wyjazdu;
  3) nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej, wymagającego obecności i stałej opieki sprawowanej przez
  Ubezpieczonego nad tą osobą, pod warunkiem, że żadna inna osoba dorosła zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bliską, nie może sprawować opieki;
  4) przestępstwa popełnionego przez osoby trzecie na szkodę Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej (współuczestnika) lub osób bliskich, w następstwie którego powstała konieczność osobistego dokonania przez Ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą (współuczestnika) czynności faktycznych bądź prawnych;
  5) zdarzeń, których skutki dotknęły bezpośrednio mienie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), tj. kradzież z włamaniem, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, upadek statku powietrznego, powódź, grad, deszcz nawalny, zapadanie się ziemi, lawina, zalanie – powodując konieczność dokonania przez Ubezpieczonego osobiście odpowiednich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu usunięcie skutków tych zdarzeń;
  6) udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży (np. paszport, wiza wjazdowa) Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), pod warunkiem, że kradzież lub utrata miały miejsce w okresie 45 dni poprzedzających wyjazd na imprezę turystyczną i zostały zgłoszone odpowiednim organom w ciągu 24 godzin od kradzieży, chyba że okoliczności uniemożliwiły dokonanie takiego zgłoszenia;
  7) otrzymania przez Ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą (współuczestnika) wezwania do obowiązkowego wstawienia się przed sądem przypadającego na termin planowanej podróży;
  8) wyznaczenia przez pracodawcę terminu rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub osoby
  towarzyszącej (współuczestnika), przypadającej na termin rozpoczęcia podróży, pod warunkiem, że w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub osoba towarzysząca (współuczestnik) byli zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni i nie znali daty rozpoczęcia pracy, udokumentowanego dostarczonym Wiener TU S.A zaświadczeniem od pracodawcy;
  9) zwolnienia z pracy Ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą (współuczestnika), przez pracodawcę po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia, udokumentowane zaświadczeniem od pracodawcy, pod warunkiem, że w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony co najmniej 6 miesięcy (ochronie ubezpieczeniowej nie podlega przypadek kiedy wypowiedzenie umowy o pracę następuje z winy pracownika);
  10) otrzymania przez Ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą (współuczestnika) zaświadczenia potwierdzającego termin pobytu w sanatorium lub innej placówce leczniczo – rehabilitacyjnej w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony
  lub osoba towarzysząca (współuczestnik) oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu a otrzymał takie powiadomienie po zawarciu umowy ubezpieczenia w terminie trwania zaplanowanej podróży;
  11) wyznaczenia Ubezpieczonemu lub osobie towarzyszącej (współuczestnikowi) daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, a którego data przypada na termin podróży, pod warunkiem iż Ubezpieczony lub osoba towarzysząca (współuczestnik) nie znali daty egzaminu poprawkowego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia;
  12) nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), potwierdzonego dokumentacją lekarską, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży i wymaga objęcia obowiązkową kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem, wydanym przez uprawiony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia imprezy turystycznej;
  13) nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika) skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży;
  14) śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika lub osoby bliskiej).
  3. W przypadku zapłaty dodatkowej składki, o której mowa w § 3 ust. 3, Wiener TU S.A. zapewnia zwrot udokumentowanych kosztów określonych w § 3 ust. 5, 6, 11 lub 12, jeżeli zostały spowodowane chorobą przewlekłą lub zaostrzeniem się choroby przewlekłej Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika) lub osoby bliskiej.
  4. Przyczyna rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, konieczność wcześniejszego z niej powrotu, anulowania biletu lub anulowania noclegu muszą być udokumentowane stosownymi dokumentami (np., dokumentacja lekarska, zaświadczenie z policji, wezwanie z sądu, itp.)

§ 12
PRZENIESIENIE ŚWIADCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ 

 1. Za zgodą ORGANIZATORA możliwa jest na życzenie KLIENTA zmiana terminu oraz destynacji wyjazdu. ORGANIZATOR rozpatrzy tylko wnioski złożone na minimum 15 dni przed wyjazdem. 
 2. KLIENT ma prawo zmienić UCZESTNIKÓW Umowy. Nowy UCZESTNIK powinien spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. 
 3. KLIENT zobowiązany jest do poinformowania ORGANIZATORA o zmianie UCZESTNIKA, terminu bądź destynacji e-mailem. 
 4. Opłata manipulacyjna za zmianę UCZESTNIKA, terminu lub destynacji wynosi (za każdego UCZESTNIKA):
  • do 60. dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 50 PLN, od 59. do 45. dnia przed rozpoczęciem imprezy 75 PLN,
  • od 44. do 30. dnia przed rozpoczęciem imprezy 100 PLN,
  • od 29. dnia przed rozpoczęciem imprezy 200 PLN.
 1. Za pokrycie kosztów dodatkowych, powstałych przez zmianę (np. różnica w cenie turnusów, zakup nowych biletów rejsowych, itp.) odpowiada KLIENT. 
 2. W przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej na zmianę UCZESTNIKA oraz po opłaceniu kosztów wynikających z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lotniczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).
 3. Zmiana UCZESTNIKA imprezy turystycznej musi zostać zgłoszona do ORGANIZATORA w terminie, który umożliwia przeprowadzenie zmian danych, ew. procedur wizowych, itp., jednak nie później niż: do 15. dnia przed wyjazdem – w przypadku imprez autokarowych i realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe do krajów gdzie nie jest wymagane wizowanie przed rozpoczęciem podróży, do 30. dnia przed wyjazdem – w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe oraz wymagających przeprowadzenia wizowania przed rozpoczęciem podróży.

§ 13
REKLAMACJE 

 1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy, UCZESTNIK ma prawo i obowiązek poinformowania przedstawiciela ORGANIZATORA o zauważonych uchybieniach oraz do żądania podjęcia środków zaradczych. 
 2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach KLIENT może złożyć ORGANIZATOROWI reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. 
 3. Reklamacja KLIENTA powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym lub kurierem (nie e-mailem) na adres siedziby ORGANIZATORA. 
 4. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do ORGANIZATORA. 
 5. Pracownicy ORGANIZATORA nie są uprawnieni do odbioru pism reklamacyjnych KLIENTÓW. 
 6. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają innym uregulowaniom (m.in. Konwencji Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze). Zgodnie z tymi regulacjami każdy pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych w OWU SWD zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.).
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny dla siedziby ORGANIZATORA
 3. Nieważność pojedynczych postanowień Umowy lub niniejszych OWU SWD nie narusza ważności całej Umowy. 
 4. Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r.
Zarządzaj plikami cookies